AYDINLATMA METNİ

İşbu metin veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Aryaland Teknoloji Ticaret A.Ş.’yi ve daha sonra kurulacak olan diğer şirket ve iştiraklerini (“Şirket”) tarafından işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) 10. maddesi gereğince aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz; Şirket  (“Veri Sorumlusu”) tarafından işlenmektedir.

Gebbemarket.com uzantılı İnternet Sitesi ve dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri diğer çevrimiçi veya çevrimdışı mecralarımıza (“Dijital Platform”) üye olmak isteyen kişilerin ad, soyad gibi kişisel verileri bilgileri toplanıp işlenebilmektedir.

Yukarıda sayılan kişisel veriler, Kanunu’na uygun şekilde ve yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli olduğu sürece işlenebilecektir. Bu amaçların sona ermesi halinde ise mevzuatın izin verdiği ölçüde kişisel veriler işlenmeye devam edilecek, akabinde ise hukuken başkaca bir gereklilik ve süre bulunmaması halinde bu veriler derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

A. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Şirketimizin burada yazılı amaçları gerçekleştirebilmesi, kanuni ve hukuki yükümlülükleri yerine getirebilmesi, söz konusu verinin alenileştirilmiş olması,  hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması ve ayrıca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu/gerekli olması gibi durumlarda kısmen veya tamamen otomatik olan/olmayan toplama yöntemleri ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve Kanun’da yer alan ilkelere uygun olarak toplanıp işlenmektedir.

B. Kişisel Verilerinizin Hangi Üçüncü Kişilerle Paylaşılacağı

Yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek üzere kişisel verileriniz; Şirket olarak tarafımızca hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve sadece gerekli olduğunda kanunen yetkili kamu kurumları ile yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında paylaşılabilecektir.

C. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel verilerinize Şirketimiz çalışanları gibi kişisel verileri görüntüleme izni bulunan kişilerce erişilebilmektedir. Şirket olarak tarafımızca, kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik Kişisel Veri işleme Politikamızda belirtiğimiz her türlü teknik ve idari tedbiri alınmaktadır. 

D. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız:

• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini isteme,

• İlgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu dokümana ilişkin sorularınız ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın kullanılması amacıyla bize Veri Sahibi Başvuru formunu doldurarak ulaşabilirsiniz. Başvurularınıza mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevap verilecektir.

Yukarıda yer alan metni okuyup anladıysanız lütfen aşağıda yer alan kutucuğu işaretleyeniz.

6698 sayılı Kanun gereğince, kişisel verilerimin Şirket tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarım hususunda yukarıda yer alan “Aydınlatma Metni”ni okudum, anladım ve Şirket tarafından bilgilendirildim.